Triển khai thanh tra quỹ BHYT trên toàn nước

Thời gian qua, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám và chữa bệnh BHYT có chiều hướng gia tăng tại cơ sở KCB. Làm ảnh hưởng tới hàng trăm tỷ đồng, ành hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại địa phương và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Kê khai thuế với chữ ký số VNPT

1. Phân tích, đánh giá đầy đủ tốc độ gia tăng chi phí và tình trạng mất cân đối BHYT 6 tháng đầu năm 2016. Tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng BHYT.

2.Thẩm định lại toàn bộ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở bội chi quỹ BHYT, phân tích tình trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí không hợp lý.

3. Phối hợp với Sở Y Tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT, hoặc gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân KCB tăng.

4. Tăng cường kiểm soát chi phí, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT; đồng thời phối hợp với các cơ sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn giám sát, cung cấp thông tin về những cơ sở y tế lạm dụng quỹ KCB BHYT.

5. Thống kê tổng hợp, kiểm soát chi phí KCB của các máy, trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hoá.

6. Thống nhất với Sở Y Tế và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT theo đúng quy định của Bọ Y Tế và BHXH Việt Nam.

7. Kiểm tra chặt chẽ việc chi KCB BHYT trong phạm vi được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vượt nguồn kinh phí KCB BHYT được giao.

8. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT từ nay đến cuối năm, đảm bảo hoàn thành tiêu chí Thủ tướng Chính phủ giao.

Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo tại Công văn này và báo cáo BHXH Việt Nam trước 30/9/2016.

http://chukysovnpt.com.vn/chan-chinh-lai-viec-kiem-soat-quy-bhyt-bhxh/

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections