Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2020 của Ngành BHXH

[chukysovnpt.com.vn]-Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra, giải pháp Chiến lược hôi nhập quốc tế của Ngành BHXH gian đoạn 2016-2020, hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 146/QĐ – TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 21/09/2016, BHXH đã ban hành kế hoạch sô 3635/KH-BHXH nhằm thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã đưa ra các nội dung công việc và phân công thực hiện chiến lược hội nhập giai đoạn 2016-2020 như sau:

Thứ nhất, tăng cường các hoạt động hội nhập quốc tế: Giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đối ngoại đa phương theo hướng chủ động đóng góp, tích cực tham gia các đề xuất, cơ chế hợp tác phù hợp với Việt Nam thông qua các diễn đàn An sinh xã hội (ASXH) khu vực và thế giới. Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương thiết thực với các tổ chức ASXH nước ngoài, trong đó ưu tiên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có hệ thống ASXH phát triển trên thế giới. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Liên hiệp quốc, các định chế tài chính quốc tế, các cơ quan hỗ trợ phát triển nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực để phát triển ngành BHXH Việt Nam

Thứ hai, hoàn thiện chính sách và đảm bảo thực thi chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Trong đó:

Ban Thực hiện chính sách BHXH và Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia đàm phán, xây dựng và đề xuất ký kết các hiệp định quốc tế song phương về BHXH, BHYT với các quốc gia có công dân sang làm việc tại Việt Nam và quốc gia có công dân Việt Nam sang làm việc. Đàm phán xây dựng các văn bản thỏa thuận thực hiện nội dung hiệp định song phương đã ký kết giữa cơ quan BHXH Việt Nam và cơ quan BHXH, BHYT phía đối tác trình Tổng Giám đốc để ký thỏa thuận.

Ban Thực hiện chính sách BHXH nghiên cứu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung sửa đổi nội dung trong các hiệp định quốc tế về BHXH cho phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Ban Thực hiện chính sách BHYT đề xuất và đưa ra các biện pháp để đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế về BHYT.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi và ban hành mới chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để tương đồng với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Thứ ba, thúc đẩy hoạt động tuyên truyền đối ngoại. Trong đó:

Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền quản bá hình ảnh của BHXH Việt Nam với cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta về BHXH, BHYT thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, thành tựu đạt được của BHXH Việt Nam; xây dựng và đưa vào sử dụng phiên bản tiếng Anh tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của Ngành BHXH cung cấp tin tức, thông tin cập nhật về chính sách chế độ BHXH, BHYT và hoạt động của Ngành cho người nước ngoài.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp và sản xuất tin, bài đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh, kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam; tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng thông qua các hoạt động trao đổi song phương và đa phương giữa các đoàn công tác của BHXH Việt Nam và các nước bạn; xây dựng các chương trình, ấn phẩm về thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam.

Thứ tư, xây dựng nguồn nhân lực Ngành BHXH. Trong đó:

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ nâng cao ở trong nước, các khóa đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo nước ngoài cho công chức, viên chức quản lý. Phấn đấu năm 2020, 80% công chức, viên chức cấp Trung ương có thể sử dụng tiếng Anh, trong đó tối thiểu 30% có thể sử dụng tiếng Anh trong đàm phán, hội nghị, hội thảo quốc tế và làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài không thông qua phiên dịch; 50% cán bộ quản lý cấp tỉnh có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong các hoạt động hội nhập quốc tế. Phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài tổ chức các khóa đào tạo dài hạn và sau đại học cho công chức, viên chức của BHXH Việt Nam về ngoại ngữ, ASXH. Hằng năm tổ chức tối thiểu 01 khóa bồi dưỡng về kiến thực phục vụ hội nhập quốc tế (kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế, luật quốc tế, khoa học – công nghệ); 01 khóa bồi dưỡng kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế (lễ tân, báo chí, nghiệp vụ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế, nghiệp vụ đàm phán các thỏa thuận quốc tể, nghiệp vụ tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào, văn hóa giao tiếp quốc tế) cho công chức, viên chức thuộc Ngành, chú trọng đối bồi dưỡng là công chức, viên chức làm công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, công tác hợp tác, hội nhập quốc tế.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, ưu tiên cá nhân có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành đào tạo liên quan đến hội nhập quốc tế để thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc trong Ngành. Đảm bảo mỗi cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí một viên chức kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại. Tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên về hội nhập quốc tế do các Bộ, Ngành tổ chức.

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao năng lực tổ chức đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường, từng bước triển khai hình thức đào tạo trực tuyến, đến cuối năm 2020 tỷ trọng đào tạo bằng hình thức trực tuyến chiếm 30% nội dung (đào tạo) của một viên chức/năm. Phối hợp, liên kết với các tổ chức đào tạo nước ngoài xây dựng và hoàn thiện Bộ giáo trình đào tạo BHH của Ngành, bảo đảm chất lượng, nội dung, kiến thực phù hợp với thực tế ở Việt Nam và phù hợp với Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH Việt Nam. Mở rộng liên kết đào tạo về lĩnh vực ASXH trong và ngoài nước. Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho các cơ sở đào tạo của Ngành BHXH hướng tới dạt chuẩn quốc tế.

Thứ năm, thực hiện Kế hoạch hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020. Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chỉ tiêu thu thập, tổng hợp để cung cấp các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực BHXH trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN giai đoạn 2016 -2020 theo phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ sáu, hiện đại hóa Ngành BHXH để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó:

Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầu tư hệ thống cơ sở vật chất của ngành BHXH theo Luật đầu tư công. Xây dựng hệ thống trụ sở của Ngành nhằm tạo cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và sự phát triển kinh tế vùng, miền phù hợp với chiến lược phát triển của Ngành, chú trọng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác đối ngoại và hội nhập Ngành BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, phấn đấu đến năm 2020, hệ thống công nghệ thông tin của Ngành tương đồng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ tập trung, tích hợp tại trung ương về quản lý thu, sổ – thẻ giải quyết chính sách BHXH, giám định BHYT và tài chính kế toán. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, cấp mã định danh cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT; kết nối thông tin liên thông trong toàn Ngành và các cơ quan liên quan. Xây dựng và hoàn thiện trung tâm dịch vụ khách hàng và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chính phủ diện tử cho các dịch vụ Ngành BHXH cung cấp. Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phồi hợp với các đơn vị liên quan tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của Ngành. Huy động các nguồn lực và kinh phí quốc tế cho đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó có sử dụng các nguồn vốn của các định chế tài chính quốc tế.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế về công tác quản lý và đầu tư quỹ an sinh xã hội để xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý và đầu tư Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Ngành thông qua phối hợp với cac cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài tổ chức đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho công chức, viên chức ngành BHXH; cử công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực CNTT tham gia đào tạo ở nước ngoài. Phối hợp, liên kết với các tổ chức đào tạo nước ngoài bôi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích, tính toán, dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức ngành BHXH.

Viên Khoa học BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ở Việt Nam; hợp tác với các đối tác quốc tế xây dựng mô hình dự báo quỹ BHXH, BHYT; phối hợp, liên kết với các tổ chức đào tạo nước ngoài tổ chức hội thảo quốc tế về phát triển hệ thống, xây dựng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Các đơn vị được phân công thực hiện Kế hoạch có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và hàng năm đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị chuyên môn tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020.

chữ ký số

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections