Luyện TOEIC cấp tốc ở đâu thì tốt?

luyen thi toeic cap toc tphcm


Bài tập:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.

A. rude

B. rudeness

C. rudely

D. rudest


Đáp án + giải thích:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.

A. rude --> thô lỗ (tính từ)

B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)

C. rudely --> (trạng từ)

D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)

Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".


Câu hỏi:

The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.

A. raise

B. reply

C. inquire

D. react


Đáp án + giải thích:

The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.

A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)

B. reply --> hồi đáp (động từ)

C. inquire --> hỏi

D. react --> phản ứng

Cụm từ "raise one's awareness" có nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy duy nhất có đáp án A là thích hợp.


Nếu bạn giải được 2/3 câu thì bạn đã hoàn toàn sẵn sàng để học thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections