Làm test TOEIC online ngay tại nhà

Mình thấy tình trạng chung của các sách TOEIC là dò đáp án chấm điểm quá lâu và đặc biệt là mình không hiểu vì sao phải chọn đáp án này mà không chọn đáp án khác. Toeic test tới 200 câu hỏi lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, còn chưa kể có thể dò nhầm nữa.


Mình tìm thấy có một trang web đã giải quyết trở ngại lớn này đó là trang web tienganhmoingay.com. Mỗi câu hỏi trong Toeic full tests đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích cặn kẽ lý do vì sao chọn đáp án đó.


Nhờ mấy phần dịch và giải thích cụ thể này mà mình sẽ hiểu được tại sao câu hỏi này phải chọn đáp án A chứ không chọn B. Mình thấy web này cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề nhức nhối này của rất nhiều người luyện thi Toeic.

Ví dụ:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.

A. rude

B. rudeness

C. rudely

D. rudest


Đáp án + giải thích:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.

A. rude --> thô lỗ (tính từ)

B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)

C. rudely --> (trạng từ)

D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)

Phía sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".


Đề thi TOEIC: 17 đề thi thử TOEIC Online & 100+ Đề thi Ngắn

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections