Giới Thiệu Công Ty Tư Vấn Luật DFC

Công ty Luật DFC Với đội ngũ Chuyên gia, Luật sư về Đất đai có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn tranh chấp đất đai, tư vấn các thủ tục mua bán tài sản, chia tài sản là quyền sử dụng đất, tư vấn luật đất đai về thủ tục thu hồi đất, bồi thường đất,...

Website: http://luatsudfc.vn/tu-van-phap-luat-dat-dai.html

LIÊN HỆ:


Email: congtytuvanluatdfc@gmail.com


Chỉ đường: bit.ly/goolgemapcongtyluatdfc


TÌM THÊM THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:


Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P70bJmv2bXcYCpT0KnNYKAvNRXKcn9gfYXBA68LmTrI/edit?usp=sharing


Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1KJPbcKKsZ4JDg_0vQqx7OT1lGY_un-nF5Ch2PJtBJz8/edit?usp=sharing


Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1EHNCiUiMvrdty0pEONHN5q_1i-90eJczM2wg3kVxsvA/edit?usp=sharing


Google Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/1WDR9xqSBLF2qc4KZl7zK2Rqgiz3v9KAsDYQBClhrfmI/edit?usp=sharing


Google Maps: https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221d0rL-WOhljwqXi_mhbUTtujB7PkXP2SI%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22104263811296931798415%22%7D&usp=sharing


Google Drawings: https://docs.google.com/drawings/d/1kV_c1v2-4N_3qKacFcciuaAELBRsMzCjDxlWAWfgmUg/edit?usp=sharing


Google Drive: drive.google.com/open?id=1O4OTBx_wlgEXz_sNHUK2ZSP8wynXJsJB

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections