Tư vấn môi trường ISO 14001, chất lượng ISO 9001, an toàn ISO 45001

Tư vấn ISO 9001, 14001, 45001


Tư vấn ISO 9001 2015


Với tin tức: Định nghĩa về bối cảnh và quản lý rủi ro. Xác định, lập KH & giám sát các quy trình của doanh nghiệp nhằm xác đinh bối cảnh, quản lý đối với rủi ro & cải cách không ngừng, là các mục tiêu chính của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng công ty ISO 9001 nhằm mục tiêu kiểm soát hiệu lực & hiệu quả của tổ chức.


tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 ứng dụng cách thức tiếp cận theo chu kỳ, kết hợp quy trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) & "tư duy dựa vào rủi ro".


tư duy tiếp cận quy trình cho phép 1 tổ chức lập KH cho các chu trình của mình & các tác động với nhau của chúng.


quá trình Plan – Do – Check – Action cho phép tổ chức đảm bảo rằng các chu kỳ của tổ chức được cung ứng full nguồn lực và quản lý, cùng lúc các cơ hội cải cách được tìm ra & thực hiện tương ứng.


Tư duy dựa vào thách thức cho phép tổ chức xác đinh các yếu tố có thể khiến các quy trình & HTCL của tổ chức đi chệch hướng so với kết quả đã hoạch định, để show ra các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực và tối đa hóa những cơ hội lúc chúng xuất hiện.


một trong nhiều đích đến thiết yếu của HTCL là hoạt động như một công cụ ngăn ngừa. Khái niệm thực hiện phòng ngừa được show ra chuẩn y việc ứng dụng tư duy dựa trên rủi ro trong công việc xây dựng những yêu cầu của HTCL.


Đáp ứng các yêu cầu bên ngoài và bên trong một cách thường thường và giải quyết các nhu cầu và mong đợi trong khoảng thời gian dài là một thách thức đối với các tổ chức trong bối cảnh càng ngày càng năng động & phức tạp.


những lợi ích tiềm năng đối với tổ chức, thu được từ việc thực hiện HTCL dựa vào tiêu chuẩn quốc tế này, là:


a) năng lực cung ứng luôn luôn những sản phẩm & dịch vụ đáp ứng những yêu cầu của các khách hàng & những yêu cầu bắt buộc áp dụng;


b) tạo điều kiện cơ hội cho các cơ hội để tăng sự ưng ý của khách hàng;


c) xử lý các cơ hội và rủi ro gắn với bối cảnh & đích đến của nó;


d) khả năng chứng thực sự phù hợp với các yêu cầu do HTCL quy định.


Tư vấn trong việc tạo, phê chuẩn, triển khai & thực hành hệ thống quản lý chất lượng (QMS) tuân thủ ISO 9001.


- xác minh Bối cảnh của Tổ chức & quản lý Rủi ro;

- kiểm tra lại các hoạt động, quá trình, ý nghĩa & chức năng;

- tìm ra sự tuân thủ bằng văn bản với các quy định hiện hành;

- xây dựng chính sách công ty & tìm ra ban đầu các đích đến và các chỉ số liên quan;

- xác đinh và định nghĩa các cách thức quản lý các quá trình nội bộ của doanh nghiệp và các trách nhiệm liên quan;

- triển khai và triển khai hệ thống quản lý;

- đào tạo nhân viên ;

- đánh giá ở nội tại có coi xét lại;

- hỗ trợ trong các quá trình đánh giá của Tổ chức Chứng nhận;

- Duy trì và thực hành hệ thống quản lý chất lượng.


Tư vấn môi trường ISO 14001


Những điểm mạnh của việc áp dụng và đạt chứng nhận HT quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 14001 là: gìn giữ môi trường, tôn trọng và theo dõi luật pháp về môi trường, giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, cải tạo picture công ty hướng đến thị phần tham chiếu.


có được sự cân = giữa môi trường, xã hội và kinh tế được coi là điều bức thiết để giúp đáp ứng các nhu cầu của hiện nay mà không làm tác động đến năng lực đáp ứng của các thế hệ tương lai.


mục đích phát triển bền vững đạt được bằng việc cân = ba trụ cột của tính bền vững. Quan điểm của xã hội ủng hộ tăng trưởng bền vững, minh bạch và uy tín đã phát triển hơn nữa do pháp luật càng ngày càng cứng nhắc, gia tăng sức ép lên môi trường do ô nhiễm, ứng dụng tài nguyên kém hiệu quả, quản lý chất thải không thỏa đáng, biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.


vấn đề này đã khiến các tổ chức triển khai tư duy tiếp cận có hệ thống để quản lý về môi trường bằng việc áp dụng những hệ thống quản lý về môi trường & đạt chứng nhận ISO 14001 với mục đích đóng góp của chính họ vào trụ cột môi trường là vững bền.


Tư vấn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001


ISO 45001 quy định các yêu cầu hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại địa chỉ làm việc (ATVSLĐ) và cung cấp cách sử dụng hệ thống này, nhằm cho phép các tổ chức gây dựng địa chỉ làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, như cũng như chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động ATVSLĐ.


Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không kể quy mô, loại hình và công ty, mong muốn tạo ra, thực hiện và duy trì 1 HTQL để cải thiện sức khỏe & an toàn nghề nghiệp, đào thải các mối nguy hiểm & giảm bớt rủi ro về ATVSLĐ (bao gồm cả những khiếm khuyết của hệ thống), nắm bắt thuận lợi về ATVSLĐ & chịu trách nhiệm về sự không thích hợp của HTQL liên quan đến các hoạt động của họ.


hơn thế nữa, nó giúp cho tổ chức đạt được các kết quả mong đợi của hệ thống quản lý OH&S; hoặc:


a) cải tiến không ngừng vấn đề thực hiện an toàn;

b) việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý & những yêu cầu ≠ có liên quan;

c) có được các đích đến về an toàn tại địa chỉ làm việc.


Tư vấn trong công việc tạo, ưng chuẩn, triển khai và thực hiện hệ thống quản lý SSL về sức khỏe & an toàn nghề nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Tư vấn giúp doanh nghiệp tới gần hơn với Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections