Xây dựng và hoàn chỉnh điều lệ công ty


"Bản chất còn là một hợp đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu"


Điều lệ doanh nghiệpĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP CÓ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG SAU ĐÂY

1 - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của các thành viên, chủ sở hữu, cổ đông sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của  mỗi thành viên hay cổ đông sáng lập.


2 - Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh, của cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần.


3 - Cơ cấu tổ chức quản lý.


4 - Người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần.


5 - Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.


6 - Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.


7 - Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại phần vốn góp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với doanh nghiệp cổ phần.


8 - Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.


9 - Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.


Nguồn:

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections