Quy định về lệ phí môn bài: đối tượng, mức thu, lệ phí

Lệ phí môn bài hay thuế môn bài, được hiểu là một loại thuế tính trên giấy phép kinh doanh, có tính chất cố định hằng năm đối với bất kỳ đơn vị nào có treo biển hiệu để kinh doanh.


ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

- Doanh nghiệp dưới các hình thức.

- Các hợp tác xã.

- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.


MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác có hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.000.000 đồng/năm.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác KHÔNG có hoạt động sản xuất kinh doanh: KHÔNG phải nộp.


KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

- Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

văn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.


(Theo Nghị định Số139/2016/NĐ-CPngày 04 tháng 10 năm 2016)ngày 04 tháng 10 năm 2016)


Nguồn: Nguồn: https://vivabcs.com.vn/tin-tuc/quan-ly-doanh-nghiep/quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai/

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections